Výzvy 2015 | 2014 (Archív)

Pridané: 11.12.2015

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ako príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR a sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR, vyhlasuje výzvu pre Špecifický cieľ 4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Indikatívna výška vyčlenených finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie je 150 mil. EUR. Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 24 mesiacov.

Oprávnení žiadatelia, ktorými sú subjekty ústrednej správy, verejnoprávne ustanovizne a subjekty územnej samosprávy, môžu od dnešného dňa podávať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (žiadosti o NFP) pre projekty týkajúce sa realizácie opatrení v oblasti úspor energie vo verejných budovách.

Komplexné projekty môžu zahŕňať opatrenia zamerané na zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, ako aj výťahov. V rámci obnovy je možné navrhnúť aj opatrenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Nevyhnutnou podmienkou podpory bude dosiahnutie lepších parametrov, ako sú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Obnovená budova preto musí byť nízkoenergetická, ultranízkoenergetická alebo budova s takmer nulovou potrebou energie. V rámci výzvy bude podporená iba obnova verejných budov (najmä administratívnych budov) mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Od úspešných žiadateľov o NFP sa očakáva najmä:

    dosiahnutie minimálne 50 % úspory potreby energie na vykurovanie;
    vypracovaný energetický audit verejnej budovy;
    zníženie výpočtovej potreby energie (energetickej hospodárnosti budov) nad rámec platných minimálnych požiadaviek;
    udržateľnosť po dobu aspoň 5 rokov.

Výzva je vyhlásená ako otvorená, do vyčerpania alokácie 150 mil. EUR. Prvá uzávierka z hľadiska jej priebežného vyhodnocovania je stanovená na 15. január 2016 a následne na 15. marec 2016.

Podrobné informácie a samotná výzva sú k dispozícii na: www.siea.sk a www.op-kzp.sk.

Kontakt pre ďalšie informácie

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať na:

tel.: +421/2 58 248 343, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Pridané: 11.12.2015

Oznam o výzve Erasmus+ na predkladanie návrhov projektov 2016

02.12.2015 - Európska komisia zverejnila dňa 20. októbra 2015 aktuálnu Výzvu na predkladanie žiadostí na rok 2016 EAC/A04/2015 pre nové projekty a mobility v rámci grantového programu Erasmus+.

Program poskytuje finančné granty na projekty nadnárodnej spolupráce na všetkých stupňoch vzdelávania a pre aktivity mládeže a športu.

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka nasledovných akcií programu Erasmus+:

    Kľúčová akcia 1 (KA1) - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
    Kľúčová akcia 2 (KA2) - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
    Kľúčová akcia 3 (KA3) - Podpora reformy politík
    Jean Monnet
    Šport (centralizované aktivity)

O finančné prostriedky z programu Erasmus+ môže požiadať akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt aktívne pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít sú uvedené v Príručke k programu Erasmus+ na tejto internetovej adrese: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_sk.htm

Národná stránka programu Erasmus+ je http://www.erasmusplus.sk


Pridané: 11.12.2015

NOVÁ VÝZVA_EACEA/15/2015 Prístup na trh

02.12.2015 - Podpora odborných audiovizuálnych podujatí obchodného charakteru (audiovizuálne trhy), používania online nástrojov a spoločných európskych propagačných činností.

Uzávierka predkladania projektov: 28. január 2016 

Viac informácií: http://www.cedslovakia.eu/clanky/pristup-na-trh


Pridané: 11.12.2015

Fond na podporu umenia - Výzva č. 1/2016

01.12.2015 - Fond na podporu umenia (ďalej len „fond"), zriadený zákonom č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ako verejnoprávna inštitúcia na podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu, vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v termíne od 30. novembra 2015 do 08. januára 2016.

Dokument Výzvy č. 1/2016 a vzory žiadostí si môžete stiahnuť tu:

Výzva_1_16

Žiadosť o dotáciu - vzor - 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže a 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier

Žiadosť o dotáciu - vzor  -  2.3 Vydávanie časopisov

Projekt si môžete pripraviť podľa priloženého vzoru žiadosti. Tieto vzory žiadostí budú ešte doplnené o časť prílohy. Po spustení registračného systému si budete môcť všetky údaje prekopírovať do elektronického formulára, z ktorého si vygenerujete žiadosť, ktorú zašlete na adresu fondu.

Plné znenie Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu umenia na rok 2016 nájdete: tu

V prípade otázok sa môžete obrátiť na  našich referentov:

Ján Blaha - zodpovedný za Program 1 Umenie a Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov
02/5932 4255, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zuzana Lapitková - zodpovedná za Program 1 Umenie
02/59324253, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Miroslav Palec - zodpovedný za Program 1 Umenie, Podprogram 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže a Podprogram 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
02/59324253, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ľudmila Hadvigerová - zodpovedná za Program 4 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
02/5932 4255, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Marína Kuruczová - zodpovedná za Program 5 Medzinárodné aktivity a mobility
02/5932 4255, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zuzana Borošová - zodpovedná za Program 6 Pamäťové a fondové inštitúcie
02/59324253, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Referentov môžete kontaktovať:

PO - ŠT: od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.
PI: od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod.


Pridané: 03.11.2015

Oznámenie zo dňa 02.11.2015 (Výzva č. 15/PRV/2015 na Opatrenie 8, podopatrenie 8.5)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje Národnému lesníckemu centru, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 15/PRV/2015 na Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej  hodnoty lesných ekosystémov – Činnosť 4: vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva),  vrátane všetkých jej príloh.
Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7232


Pridané: 03.11.2015

Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 14/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.5)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie,  vrátane všetkých jej príloh.
Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7130


Pridané: 03.11.2015

Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry,  vrátane všetkých jej príloh.
Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Príručka pre žiadateľa.

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7129


Pridané: 03.11.2015

Oznámenie zo dňa 27. 10. 2015 (Výzva č. 13/PRV/2015 na Opatrenie 7, podopatrenie: 7.2)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory  / PRV 2014-2020 / Výzvy  Výzvu č. 12/PRV/2015 na Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov,  vrátane všetkých jej príloh.

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7128


Pridané: 03.11.2015

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.2.1/01 - Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Dokumenty na stiahnutie: Vyzvanie Prílohy
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Viac tu: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvania/vyzvanie-prispevok-starostlivost-dieta-vo-viac-rozvinutom-regione.pdf


Pridané: 03.11.2015

Oznámenie PPA zo dňa 20.10.2015 (Výzva č. 6/PRV/2015)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že pri vypracovávaní ŽoNFP v rámci výzvy č. 6/PRV/2015, v činnosti 2 Živočíšna výroba pri prepočte zvierat na  VDJ žiadateľ  použije koeficienty buď z :  1.    Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014 , ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) zverejnené na adrese: PPA / Priame a agro-environmentálne podpory  / Legislatíva  / Legislatíva EÚ
2.    Nariadenia vlády SR č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z. zverejnené na adrese: PPA / Priame a agro-environmentálne podpory  / Legislatíva  / Legislatíva SR

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7119


Pridané: 03.11.2015

Grantová výzva "Môžu ryby lietať?“

Cieľom grantovej výzvy  je podpora, posilnenie a rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských aktivít. Podporíme podnikateľské zámery,  ktoré prinášajú životaschopné a inovatívne riešenia aktuálnych spoločenských a sociálnych problémov. Zámery, ktorých hlavným cieľom je vlastnými aktivitami alebo spôsobom prerozdelenia zisku dosiahnuť pozitívny spoločenský dopad. Medzi 4 najlepšie projekty bude v rámci tohto grantového kola prerozdelených spolu 64 000 Eur.Každý zo 4-och výherných projektov teda získa grant v hodnote 16 000 EUR. Výhercovia ďalej získajú know-how od expertov z biznis prostredia formou odborného poradenstva a konzultácií, každý v hodnote 4 000 EUR. Za najsympatickejší projekt zahlasujú i zamestnanci UniCredit Bank v rámci iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt", ktorý ocenia bonusovou výhrou 5 000 EUR.
Pre koho je výzva určená?
Výzva je určená pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov a neziskové organizácie, ktoré majú originálny podnikateľský zámer so spoločensky prospešným cieľom a chuť realizovať ho.
Ako sa môžem prihlásiť?
Prečítajte si hlavný dokument výzvy, v ktorom sa dozviete všetko o jej podmienkach. Stiahnite si a vyplňte potrebné formuláre a pošlite na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..
Dokedy sa môžem prihlásiť?
Kompletnú prihlášku spolu s predpísanými prílohami pošlite do 30. 11. 2015 na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..
Pre koho je vhodný náš investičný grant?
Investičný grant je vhodný pre tých, ktorí potrebujú finančnú podporu na rozbeh prípadne ďalší rozvoj svojej už prebiehajúcej podnikateľskej aktivity. Táto musí byť schopná presvedčiť o svojej ekonomickej udržateľnosti, byť pripravená uspieť na trhu a popri tom priniesť pozitívny spoločenský dopad.
Aké sú kritéria výberu?
Jedným z najdôležitejších kritérií pre hodnotiteľov je osobná motivácia, zručnosti a schopnosti predkladateľov podnikateľského zámeru. Ďalšími z kritérií sú rozsah plánovaného spoločenského dopadu a životaschopnosť, a inovatívnosť podnikateľskej aktivity.
Kedy budú zverejnené výsledky?
Výsledky hodnotenia budú zverejnené 20. decembra 2015 na internetovej stránke www.lietajuceryby.org a www.provida.sk. Úspešní žiadatelia budú zároveň informovaní e-mailom.
 Kontakt
V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na nás:
 Riaditeľ programu
M. A. Peter Mészáros, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., telefón: +421 908 581 560
 Programová koordinátorka
PharmDr. Katarína Skybová, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., telefón: +421 903 421 224


Pridané: 03.11.2015

Oznam pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
Oznamuje
všetkým žiadateľom o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2016 možnosť podávania žiadosti o podporu v termíne od 30. septembra 2015 do 15. októbra 2015.
Príručka pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2015/2015 vrátane formulárov nájdete na webovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Propagácia v treťom štáte.
Kontakt: Ing. Stanislav Hoťka – riaditeľ odboru poľnohospodárskych komodít
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
mobil: 0918/612 311

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7094


Pridané: 30.09.2015

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/2.1.1/03 - Absolventská prax štartuje zamestnanie

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny .

Viac tu: http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvania/vyzvanie-absolventska-prax-startuje-zamestnanie-nove.pdf


Pridané: 30.09.2015

Zrušenie Vyzvania OP ĽZ NP 2015/2.1.1/02

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že z dôvodu nevyhnutnosti vykonania podstatných zmien podmienok poskytnutia príspevku ruší vyzvanie OP ĽZ 2015/2.1.1/02.


Pridané: 30.09.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície na nový vinársky rok

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle článku 50 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, a  v  zmysle nariadenia  vlády  Slovenskej republiky č. 63/2015 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
vyzýva
všetkých žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016, na predkladanie žiadostí o podporu na investície v termíne:
od 25. septembra 2015 do 15. októbra 2015
Žiadosti podané po tomto termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované.
Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v Príručke pre žiadateľa o podporu na investície pre vinársky rok 2015/2016.
Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na investície spolu s požadovanými dokladmi osobne do podateľne PPA alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7068


Pridané: 30.09.2015

Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (SO) oznamuje, že dňa  25.9.2015 bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam v rámci špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a Špecifického cieľa 4.1.2 Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji s kódom vyzvania OPKZP-PO4-SC411/412-2015-NP1.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 37 320 251,60 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020. Na základe uvedeného je indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR 45 000 000 EUR.
V rámci národného projektu je prijímateľ oprávnený poskytovať príspevky na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinných domoch a na inštaláciu slnečných kolektorov a kotla na biomasu v bytových domoch. Bližšia špecifikácia podmienok poskytovania príspevkov je uvedená v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.
Vyzvanie je vyhlásené vo forme otvoreného vyzvania, ktorého uzavretie nastane schválením predmetného národného projektu. Informácia o uzavretí vyzvania bude bezodkladne zverejnená na webovom sídle www.op-kzp.sk. Postup schvaľovania národného projektu je bližšie špecifikovaný v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt Zelená domácnostiam (ďalej len „Príručka pre žiadateľa").
Oprávneným žiadateľom v rámci tohto vyzvania je Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Žiadateľ predkladá formulár žiadosti o NFP sprostredkovateľskému orgánu pre OP KŽP elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň kompletnú žiadosť o NFP, vrátane všetkých povinných príloh v tlačenej forme na adresu SO:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia implementácie EŠIF
Odbor riadenia OP
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
Žiadosť o NFP je možné predložiť SO (vždy na vyššie uvedenú adresu) jedným z nasledovných spôsobov:
– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 12:00 a 12.30 – 15.00;
– doporučenou poštou;
– kuriérskou službou.

Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný predložiť žiadosť o NFP riadne, včas a vo forme určenej SO.
Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby bola žiadosť o NFP predložená riadne, včas a vo forme určenej SO vrátane presného procesného postupu a technicko-organizačných náležitostí pri predkladaní žiadosti o NFP, ako aj postupu pri získavaní prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS2014+, sú bližšie špecifikované v kapitole 2 Príručky pre žiadateľa.
V prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť o NFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke pre žiadateľa, SO zastaví konanie o žiadosti.

Viac tu: http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/vyzvanie-na-prelozenie-narodneho-projektu-zelena-domacnostiam-opkzp-po4-sc411412-2015-np1/


Pridané: 30.09.2015

Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

pre opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Viac tu: http://mpsr.sk/index.php?navID=1&id=9655


Pridané: 30.09.2015

Výzva na zapojenie sa do národného projektu na podporu participácie

SV ROS vyhlasuje výzvu pre mimovládne neziskové organizácie na predkladanie projektových zámerov a sprievodných dokumentov za účelom výberu pilotných projektov, ktoré budú realizované v rámci národného projektu „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík.

Viac tu: http://www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/aktuality/participacia/2015/09/Part_180915_Vyzva_final.pdf


Pridané: 30.09.2015

Vyzvanie - Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania pre žiadateľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.


Pridané: 30.09.2015

Oznámenie zo dňa 14.09.2015 (Výzva č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4)

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 16.4 Výzvu č. 11/PRV/2015 na podopatrenie 16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov, vrátane všetkých jej príloh.
Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=506


Pridané: 30.09.2015

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016.
Bližšie informácie nájdete na stránke: Dotácie 2016.
V tabuľke uvádzame prehľad termínov uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
program    termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Obnovme si svoj dom / Národný cintorín
v Martine    10. november 2015
Kultúra znevýhodnených skupín    10. november 2015
Kultúrne poukazy    30. jún 2016
 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia.
Program Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Košice od roku 2016 nie je súčasťou dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Viac tu: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2016-2e7.html


Pridané: 30.09.2015

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí - Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov  na  mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel  vytvorí pracovné miesto
 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že od 7. septembra 2015 je možné predkladať žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ v zmysle zákona § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac tu: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/narodny-projekt-praxou-k-zamestnaniu.html?page_id=525379


Pridané: 04.08.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo (OC 4.1), kód výzvy OPŽP-PO4-15-1

MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo (OC 4.1), kód výzvy OPŽP-PO4-15-1
Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.
S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 môže riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/


Pridané: 04.08.2015

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-15-2

Viac tu: hhttp://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po3-15-2-z-28-07-2015-3-1/


Pridané: 04.08.2015

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania. Obnova výchovy a vzdelávania je zameraná na podporu:
a) mimoškolských aktivít zameraných na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti žiakov základných  škôl a stredných škôl,
b) na vytvorenie a distribúciu hudobných učebných pomôcok pre materské školy,
c) na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí so zameraním na sociálnu inklúziu/integráciu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 9 výzvy písomne (vrátane príloh) na formulári s názvom „Žiadosť" s označením na obálke:
A)     „Obnova výchovy a vzdelávania - A"
B)    „Obnova výchovy a vzdelávania - B"    
C)    „Obnova výchovy a vzdelávania - C"
Podrobnosti k jednotlivým aktivitám sa nachádzajú vo výzve.

Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je piatok 21. augusta 2015 do 24.00 h.


 

Pridané: 29.07.2015

Prvá výzva z OP Kvalita životného prostredia

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020. Jej cieľom je podporiť projekty zamerané na budovanie verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd a na výstavbu verejných vodovodov súbežnú s kanalizáciou. Samosprávy a vlastníci verejných kanalizácií a verejných vodovodov, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov môžu prostredníctvom tejto výzvy využiť na financovanie svojich projektov celkovo 300 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti sú zverejnené na novom webovom sídle www.op-kzp.sk.
Ministerstvo životného prostredia SR chce prostredníctvom tejto výzvy využiť prostriedky z fondov EÚ na podporu plnenia záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z prechodných období pre vykonávanie európskej smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, stanovených v Zmluve o pristúpení k EÚ.
V samotnej výzve záujemcovia nájdu presne stanovené požiadavky na oprávnenosť žiadateľov, aktivít, výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia finančného príspevku. Súčasťou výzvy je aj zoznam aglomerácií oprávnených na podporu. V rámci výzvy je možné využiť celkovo 300 mil. eur zo zdrojov EÚ, ku ktorým je ešte pričlenená príslušná výška spolufinancovania z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Projekty budú podporené spolufinancovaním z Kohézneho fondu do celkovej výšky oprávnených výdavkov 50 mil. eur. Minimálnu výšku príspevku výzva nestanovuje.
Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia z celého Slovenska predkladať ministerstvu kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Ukončenie výzvy nastane v prípade vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo – čo sa nepredpokladá – z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Ďalšie informácie na: http://www.op-kzp.sk/


Pridané: 29.07.2015

Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE

Monitorovací výbor programu INTERREG EUROPE schválil podmienky pre prvú výzvu v programovacom období 2014-2020. Prvá verejná výzva je pre projektových partnerov otvorená od 22. júna a bude ukončená 31. júla 2015.Slovenskí žiadatelia môžu nájsť aplikačný balík dokumentov na predloženie projektového zámeru na www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/.
Od 22. júna 2015 je k dispozícii aj on-line aplikačný systém www.iolf.eu .
Žiadatelia majú tiež do 3. júla ešte možnosť požiadať Spoločný technický sekretariát programu INTERREG EUROPE o spätnú väzbu ohľadom projektového zámeru. Po tomto dátume bude sekretariát poskytovať len telefonickú podporu súvisiacu s on-line procesom predkladania projektových žiadosti.


Pridané: 29.07.2015

Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6.4 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Výzvu č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

Viac tu http://www.apa.sk/index.php?navID=522


Pridané: 29.07.2015

Rezortný informačný systém školstva

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rezortný informačný systém školstva“. Projekt prispeje k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitnejšie zbieranie, aktualizáciu a následné využitie údajov pre riadenie regionálneho a vysokého školstva. Základom bude reportovanie a aktualizácia údajov, ktoré je možné automatizovať prepojením na informačné systémy prevádzkované jednotlivými školami a školskými zariadeniami. Týmto bude možné dosiahnuť trvalú aktuálnosť dát, z ktorých bude následne možné robiť analýzy a vyhodnotenia podľa aktuálnych potrieb.
Prínosy z projektu budú citeľné pre školy a školské zariadenia, ako aj zriaďovateľov. Všetky spomínané inštitúcie budú odbremenené od administratívnej práce týkajúcej sa prípravy množstva výkazov, ktoré je potrebné aktuálne vypĺňať. Výsledkom tak bude vyššia efektivita ich práce a efektívnejšie poskytovanie služieb občanom.
Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 17 528 062,40 eur.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 28.09.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk,www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ďalšie informácie na: http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-rezortny-informacny-system-skolstva/609s20880c


Pridané: 29.07.2015

OTVORENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE KONCEPCIÍ VLAJKOVÝCH PROJETKOV

Pozývame Vás, aby ste predložili koncepciu vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko
Vlajkový projekt je:
•    projekt, ktorého vplyv je dôležitý pre celé programové územie alebo jeho väčšiu časť na oboch stranách hranice,
•    projekt, ktorý vo veľkej miere napĺňa ukazovatele programu,
•    projekt, ktorý systematicky rieši problémy identifikované v pohraničnej oblasti a/alebo komplexne využíva potenciál pohraničia,
•    projekt, ktorého výsledky účinkujú v dlhšom časovom horizonte (ako to vyplýva z pravidiel týkajúcich sa udržateľnosti projektu) a generujú rozvojový potenciál.
Vlajkovými projektmi o. i. NIE SÚ:
•    projekty, ktoré sa realizujú bodovo na oboch stranách hranice, napr.: renovácia dvoch kostolov, rekonštrukcia domov kultúry, revitalizácia parkov, festivaly a výstavy remeselných výrobkov. Sú to projekty, ktorých výsledky majú význam len pre miestnu spoločnosť a nie pre celú programovú oblasť alebo jej značnú časť;
•    projekty, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zdieľania skúseností medzi partnermi z jednej a druhej strany hranice a nákupu zariadenia / vybavenia pre tých partnerov;
•    projekty, ktoré nemajú identifikovaný spoločný cezhraničný problém, ktorý sa dá riešiť len v cezhraničnom partnerstve;
•    projekty, ktorých hlavným cieľom je financovanie propagácie alebo rozšírenie existujúcich podujatí, napr. financovanie propagácie každoročne konaných trhov;
Lehota na predloženie návrhov vlajkových projektov na STS sa končí dňa 31 augusta 2015 o 16:15.


Pridané: 29.07.2015

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016).
Viac tu: http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/harmonogram-vyziev/


Pridané: 29.07.2015

Zverejnenie harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OP ŽP na rok 2015
Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/harmonogram-vyziev/


Pridané: 29.07.2015

III. Výzva Fondu pre MVO otvorená

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje v rámci implementácie programu podpory mimovládnych organizácií – Demokracia a ľudské práva tretiu výzvu zameranú na podporu MVO na Slovensku v štyroch prioritných oblastiach podpory:
•    Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných;
•    Ľudské práva, vrátane práv menšín;
•    Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu;
•    Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.
Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny, Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.
Cieľom výzvy je najmä podpora MVO pôsobiacich na miestnej a regionálnej úrovni realizujúcich projekty s aktívnym zapojením cieľových skupín, ktorým je projekt určený. MVO, ktorá predloží viac ako jeden projekt, môže získať podporu na maximálne jeden projekt. V tretej výzve nebudú podporené MVO, ktoré získali finančné prostriedky v predchádzajúcich dvoch výzvach vo výške viac ako 10 000 €/projekt.
Výzva je vyhlásená dňom 27. mája 2015. MVO môžu Správcovi Programu predkladať projekty najneskôr do 27. júla 2015. Podporené projekty budú realizované od 15. septembra 2015 maximálne do 30. apríla 2016.

Viac tu:  http://osf.sk/fond-pre-mvo/demokracia-a-ludske-prava/3-vyzva/


Pridané: 20.07.2015

Prvá výzva z OP Kvalita životného prostredia

MŽP zverejnilo prvú výzvu z nového Operačného programu Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnilo prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období 2014 až 2020. Jej cieľom je podporiť projekty zamerané na budovanie verejných kanalizácií, vrátane čistiarní odpadových vôd a na výstavbu verejných vodovodov súbežnú s kanalizáciou. Samosprávy a vlastníci verejných kanalizácií a verejných vodovodov, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií a verejných vodovodov môžu prostredníctvom tejto výzvy využiť na financovanie svojich projektov celkovo 300 miliónov eur zo zdrojov EÚ. Znenie výzvy a prílohy potrebné k predloženiu žiadosti sú zverejnené na novom webovom sídle www.op-kzp.sk.
Ministerstvo životného prostredia SR chce prostredníctvom tejto výzvy využiť prostriedky z fondov EÚ na podporu plnenia záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z prechodných období pre vykonávanie európskej smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, stanovených v Zmluve o pristúpení k EÚ.
V samotnej výzve záujemcovia nájdu presne stanovené požiadavky na oprávnenosť žiadateľov, aktivít, výdavkov a ďalšie podmienky poskytnutia finančného príspevku. Súčasťou výzvy je aj zoznam aglomerácií oprávnených na podporu. V rámci výzvy je možné využiť celkovo 300 mil. eur zo zdrojov EÚ, ku ktorým je ešte pričlenená príslušná výška spolufinancovania z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Projekty budú podporené spolufinancovaním z Kohézneho fondu do celkovej výšky oprávnených výdavkov 50 mil. eur. Minimálnu výšku príspevku výzva nestanovuje.
Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia z celého Slovenska predkladať ministerstvu kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Ukončenie výzvy nastane v prípade vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov alebo – čo sa nepredpokladá – z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Informácia k uzavretiu výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

Ďalšie informácie na: http://www.op-kzp.sk/


Pridané: 20.07.2015

Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE

Monitorovací výbor programu INTERREG EUROPE schválil podmienky pre prvú výzvu v programovacom období 2014-2020. Prvá verejná výzva je pre projektových partnerov otvorená od 22. júna a bude ukončená 31. júla 2015.Slovenskí žiadatelia môžu nájsť aplikačný balík dokumentov na predloženie projektového zámeru na www.interreg4c.eu/interregeurope/callforproposals/.
Od 22. júna 2015 je k dispozícii aj on-line aplikačný systém www.iolf.eu .
Žiadatelia majú tiež do 3. júla ešte možnosť požiadať Spoločný technický sekretariát programu INTERREG EUROPE o spätnú väzbu ohľadom projektového zámeru. Po tomto dátume bude sekretariát poskytovať len telefonickú podporu súvisiacu s on-line procesom predkladania projektových žiadosti.


Pridané: 20.07.2015

Otvorenie 1. verejnej výzvy na predkladanie projektov programu INTERREG EUROPE

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 6.4 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti Výzvu č. 7/PRV/2015 na podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností, vrátane všetkých jej príloh. Príručka pre žiadateľa s prílohami sa nachádza aj v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Príručka pre žiadateľa.

Viac tu http://www.apa.sk/index.php?navID=522


Pridané: 20.07.2015

Rezortný informačný systém školstva

Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Rezortný informačný systém školstva“. Projekt prispeje k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitnejšie zbieranie, aktualizáciu a následné využitie údajov pre riadenie regionálneho a vysokého školstva. Základom bude reportovanie a aktualizácia údajov, ktoré je možné automatizovať prepojením na informačné systémy prevádzkované jednotlivými školami a školskými zariadeniami. Týmto bude možné dosiahnuť trvalú aktuálnosť dát, z ktorých bude následne možné robiť analýzy a vyhodnotenia podľa aktuálnych potrieb.
Prínosy z projektu budú citeľné pre školy a školské zariadenia, ako aj zriaďovateľov. Všetky spomínané inštitúcie budú odbremenené od administratívnej práce týkajúcej sa prípravy množstva výkazov, ktoré je potrebné aktuálne vypĺňať. Výsledkom tak bude vyššia efektivita ich práce a efektívnejšie poskytovanie služieb občanom.
Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 17 528 062,40 eur.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 28.09.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk,www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Ďalšie informácie na: http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-rezortny-informacny-system-skolstva/609s20880c


Pridané: 20.07.2015

OTVORENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE KONCEPCIÍ VLAJKOVÝCH PROJETKOV

Pozývame Vás, aby ste predložili koncepciu vlajkových projektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko
Vlajkový projekt je:
•    projekt, ktorého vplyv je dôležitý pre celé programové územie alebo jeho väčšiu časť na oboch stranách hranice,
•    projekt, ktorý vo veľkej miere napĺňa ukazovatele programu,
•    projekt, ktorý systematicky rieši problémy identifikované v pohraničnej oblasti a/alebo komplexne využíva potenciál pohraničia,
•    projekt, ktorého výsledky účinkujú v dlhšom časovom horizonte (ako to vyplýva z pravidiel týkajúcich sa udržateľnosti projektu) a generujú rozvojový potenciál.
Vlajkovými projektmi o. i. NIE SÚ:
•    projekty, ktoré sa realizujú bodovo na oboch stranách hranice, napr.: renovácia dvoch kostolov, rekonštrukcia domov kultúry, revitalizácia parkov, festivaly a výstavy remeselných výrobkov. Sú to projekty, ktorých výsledky majú význam len pre miestnu spoločnosť a nie pre celú programovú oblasť alebo jej značnú časť;
•    projekty, ktoré pozostávajú predovšetkým zo zdieľania skúseností medzi partnermi z jednej a druhej strany hranice a nákupu zariadenia / vybavenia pre tých partnerov;
•    projekty, ktoré nemajú identifikovaný spoločný cezhraničný problém, ktorý sa dá riešiť len v cezhraničnom partnerstve;
•    projekty, ktorých hlavným cieľom je financovanie propagácie alebo rozšírenie existujúcich podujatí, napr. financovanie propagácie každoročne konaných trhov;
Lehota na predloženie návrhov vlajkových projektov na STS sa končí dňa 31 augusta 2015 o 16:15.


Pridané: 20.07.2015

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie marec 2015 až február 2016).
Viac tu: http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/harmonogram-vyziev/


Pridané: 20.07.2015

Zverejnenie harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2015

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OP ŽP na rok 2015
Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/harmonogram-vyziev/


Pridané: 20.07.2015

III. Výzva Fondu pre MVO otvorená

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation vyhlasuje v rámci implementácie programu podpory mimovládnych organizácií – Demokracia a ľudské práva tretiu výzvu zameranú na podporu MVO na Slovensku v štyroch prioritných oblastiach podpory:
•    Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných;
•    Ľudské práva, vrátane práv menšín;
•    Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu;
•    Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.
Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu EHP 2009-2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny, Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.
Cieľom výzvy je najmä podpora MVO pôsobiacich na miestnej a regionálnej úrovni realizujúcich projekty s aktívnym zapojením cieľových skupín, ktorým je projekt určený. MVO, ktorá predloží viac ako jeden projekt, môže získať podporu na maximálne jeden projekt. V tretej výzve nebudú podporené MVO, ktoré získali finančné prostriedky v predchádzajúcich dvoch výzvach vo výške viac ako 10 000 €/projekt.
Výzva je vyhlásená dňom 27. mája 2015. MVO môžu Správcovi Programu predkladať projekty najneskôr do 27. júla 2015. Podporené projekty budú realizované od 15. septembra 2015 maximálne do 30. apríla 2016.

Viac tu:  http://osf.sk/fond-pre-mvo/demokracia-a-ludske-prava/3-vyzva/


Pridané: 25.02.2015

VÝZVA - národný projekt Rodina a práca

Zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky na novovytvorené flexibilné pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie s deťmi do desať rokov. Zároveň môžu dostať príspevok aj na zamestnancov, ktorí sa vracajú späť do práce po ukončení rodičovskej dovolenky a majú záujem o flexibilnú formu práce. Túto možnosť prináša národný projekt Rodina a práca, ktorý prispeje k zlepšeniu podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života.

Ďalšie informácie na: http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-rodina-a-praca


Pridané: 25.02.2015

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu podpora mládežníckych organizácií

Iuventa zverejnila zoznam registrovaných žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2015. Od 16. februára 2015 je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií na rok 2015. 

Ďalšie informácie na: https://www.iuventa.sk/sk/Granty/Nova-generacia-Programov-PRE-MLADEZ-na-roky-2014-2020/Vyzvy-a-formulare.alej


Pridané: 25.02.2015

MZ SR vyhlásilo výzvu OPZ 2015/PO1/01 pre všeobecné a špecializované nemocnice

Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5".

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 „Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc", opatrenia 1.1 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc" a opatrenia 1.2 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc".

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a informačno-komunikačných technológií špecializovaných alebo všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5 - ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje 17 638 017,00 Eur. Maximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP je stanovená na 4 000 000,00 Eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 22. mája 2015 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Termíny informačných seminárov budú zverejnené najneskôr do 23. februára 2015 na tomto webovom sídle.

Riadiaci orgán informuje žiadateľov, že vo vzťahu k výzvam bol vydaný Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013 k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP - účtovná závierka. V zmysle tohto Metodického výkladu bude RO pre OPZ akceptovať zverejnené znenie účtovnej závierky v registri/listinnú podobu v rozsahu podľa bodu 1 tohto metodického výkladu.

Ďalšie informácie na: http://opz.health-sf.sk/aktualne-vyzvy


Pridané: 05.02.2015

Projekty na oživenie rekreačných miest môžu získať podporu z programu Pohoda za mestom

Ak máte dobrý nápad, ako upraviť a oživiť miesto na oddych, šport a stretávanie sa so svojimi známymi,  máte opäť príležitosť získať prostriedky na jeho realizáciu. Úspešný projekt môže byť podporený  sumou max. 3 500 eur z programu Pohoda za mestom. V poradí už piaty ročník programu vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, ktorá rozdelí na projekty celkom 16 000 eur.

„Často počúvame, že doba, ktorú žijeme, najmä jej rýchlosť, nám znemožňuje robiť tie najdôležitejšie veci – venovať sa samým sebe, stretávať sa s priateľmi a starať sa o svojich blízkych či komunitu, v ktorej žijeme. Pohoda za mestom poskytuje vo všetkých fázach – od prípravy projektu, cez jeho realizáciu až po samotné užívanie oddychovej zóny – príležitosť sústrediť sa na tie najdôležitejšie veci v našom okolí. Spojiť sily pre dobrú vec a vytvoriť niečo, z čoho budú mať radosť a úžitok mnohí ďalší,“ povedala na margo podpory programu manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko Hana Šimková.
Cieľom programu je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí miest s počtom obyvateľov nad 25 000. Výsledkom by mali byť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny užívateľov, vytvorenie priestorov pre stretnutia a sociálne kontakty. Pridanou hodnotou projektov bude ich pozitívny vplyv na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta. Uzávierka prijímania žiadostí je 25. februára 2015.
„Výstupmi jednotlivých projektov by mali byť miestne komunity, ktoré prostredníctvom plánovania a úprav konkrétnych verejných priestorov získajú nové kontakty, skúsenosti a vedomosti. Cieľom programu je tiež vytváranie partnerstiev samospráv a obyvateľov miest tak, aby mohla byť v budúcnosti zabezpečená starostlivosť o rekreačné zázemie a v spolupráci boli realizované prípadné ďalšie aktivity v prospech mesta a jeho obyvateľov,“ hovorí Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.  
O podporu z programu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti ochrany životného prostredia, kultúrnych či prírodných hodnôt, komunitného rozvoja, športu, vzdelávania a podobne, vysoké školy, športové kluby alebo kluby turistov. Ďalej samosprávy miest, správcovia zelene a rekreačných objektov a štátna ochrana prírody, ale iba v partnerstve s mimovládnou organizáciou.
Projekty sa musia týkať rekreačných zázemí miest s počtom obyvateľov nad 25 000, ktoré sú verejne prístupné, ale nemusia byť v katastri daného mesta. Pod rekreačným zázemím mesta sa rozumie územie, ktoré zabezpečuje každodennú rekreáciu obyvateľstva a turistov. Jeho podstatnú časť tvoria zeleň, vodné toky a plochy, športoviská, ihriská a iné zariadenia, ktoré sú určené pre oddych a trávenie voľného času.
Z programu je možné získať finančné prostriedky napr. na vytváranie a obnovu priestorov pre relax, zábavu a športové aktivity, výsadbu a ošetrenie zelene, obnovu a doplnenie drobného mobiliáru, opravu či vytvorenie miest pre oddych a stretávanie sa na vstupoch do rekreačných priestorov a v miestach prirodzeného zhromažďovania ľudí (napr. pri prameňoch, vyhliadkach a pod.). Okrem toho je možné finančné prostriedky použiť na doplnenie a osadenie smerovníkov, informačných tabúľ, označenie cestičiek, spevnenie schodíkov a tiež na osadenie rôznych atraktivít oživujúcich priestor, napr. zvonkohier, interaktívnych náučných prvkov a umeleckých artefaktov.
Proces výberu projektov je v tomto roku jednokolový. Žiadosti musia byť doručené v papierovej a elektronickej podobe najneskôr 25. februára 2015 do 12:00. Podporené projekty budú zverejnené koncom marca 2015. Každý podporený projekt navyše získa od Nadácie Ekopolis konzultácie pri plánovaní a realizácii úprav verejného priestoru. Projekty by mali byť zrealizované v období od marca do konca októbra 2015.
V  predchádzajúcich štyroch ročníkoch získalo podporu z programu Pohoda za mestom spolu 23 projektov, v celkovej výške 117 000 eur. Ich výsledkom sú upravené miesta pre oddych a poznávanie v Banskej Bystrici, Bratislave, Komárne, Košiciach, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Michalovciach, Nových Zámkoch, Nitre, Piešťanoch, Prievidzi, Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Trnave a Žiline.

Ďalšie informácie na: http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/pohoda-za-mestom.html


Pridané: 05.02.2015

NOVÁ VÝZVA_EACEA/6/2015 Podpora vývoja európskych videohier

Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou bez ohľadu na platformu alebo predpokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých prípadoch musí ísť o hry určené na komerčné využitie.

Ďalšie informácie na: http://www.cedslovakia.eu/clanky/podpora-vyvoja-videohier


Pridané: 30.01.2015

Grantový program Stredoškoláci do sveta je opäť otvorený

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole obdobného zamerania v zahraničí.

Uzávierka predkladania žiadostí 10. marca 2015 o 24.00

Plánovaná suma na prerozdelenie 20 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt 1500 €

Ďalšie informácie na: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/


Pridané: 30.01.2015

Aktuálne termíny grantových programov Nadácie Tatra banky na rok 2015

Nadácia Tatra banky uverejňuje aktuálne termíny grantových programov na rok 2015.

Ďalšie informácie na: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/


Pridané: 30.01.2015

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít materských škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotáciu na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto materských školách. Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“).

Kapacity materských škôl sa budú rozširovať nasledovnými formami:

prístavba materských škôl formou modulov,

prístavba materských škôl formou nadstavby,

výstavba nových materských škôl formou modulov,

rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť).

Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.
Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie sa bude prihliadať na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl (viď príloha výzvy).

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 7 výzvy písomne na formulári „Žiadosť“ spolu s ďalšími prílohami uvedenými vo výzve na adresu:
„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 831 30 Bratislava“.
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je streda, 25. február 2015, do 24,00 hod.

Ďalšie informácie na: http://www.minedu.sk/dotacie-na-rozsirenie-kapacit-materskych-skol/


Pridané: 20.01.2015

ŠFRB spúšťa od 15. januára príjem žiadostí o úver na niektoré z účelov pre rok 2015

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) spúšťa od 15.01.2015  prostredníctvom okresných a mestských úradov elektronický príjem žiadostí (EPŽ) pre žiadateľov o úver pre rok 2015 v účeloch obstaranie nájomného bytu, obnova bytovej budovy a výstavba, dostavba alebo obnova zariadenia sociálnych služieb.

Žiadosti sa podávajú na mestských úradoch v sídle okresu a okresných úradoch v sídle kraja podľa miesta stavby nasledovne:
a) Úvery na výstavbu nájomných bytov - okresné úrady v sídle kraja
b) Úvery na obnovu bytovej budovy - mestské úrady v sídle okresu
c) Úvery na výstavbu, dostavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb - okresné úrady v sídle kraja
d) Úvery pre fyzické osoby - mestské úrady v sídle okresu

Žiadosti sa predkladajú v nasledovných termínoch:
a) od 15. januára do 28. februára príslušného kalendárneho roka pre účel obstaranie nájomných bytov
b) od 15. januára do 31. októbra príslušného kalendárneho roka pre účel obnova bytovej budovy
c) od 15. januára do 30. júna príslušného kalendárneho roka pre účely:
- výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb
- obnova zariadenia sociálnych služieb
d) od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka pre účel obstaranie bytu výstavbou alebo kúpou do vlastníctva fyzickej osoby

Uvedená aktivita zabezpečuje rovnosť šancí v poradovníku na získanie podpory pre žiadateľov zo všetkých regiónov Slovenska. Pri posudzovaní žiadostí a priznávaní podpory sa postupuje podľa poradového čísla, ktoré je vygenerované v celkovom poradovníku ŠFRB prostredníctvom internetového portálu EPŽ už pri overení žiadosti na príslušnom mestskom úrade.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenia existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Ďalšie informácie na: www.sfrb.sk


Pridané: 14.01.2015

Informácia o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v roku 2015

Podľa  zákona  č.  226/2011  Z.  z.  o  poskytovaní  dotácií  na  spracovanie územnoplánovacej  dokumentácie  obcí  (ďalej  len  „zákon“)  majú  obce  možnosť  predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie  aj v roku 2015. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania  dotácií  na  spracovanie  územnoplánovacej  dokumentácie  obcí  z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
V súlade so  zákonom  môžu obce v rozpočtovom roku 2015  požiadať o dotáciu  od 15. januára  2015  do  28.  februára 2015.  O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne  do 15. mája 2015, pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť  podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra 2015.

Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000 €.

Ing. arch. Želmíra Kalinová

riaditeľka odboru územného plánovania MDVRR SR


Pridané: 14.01.2015

Informácia o zámere vyhlásiť výzvy

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ si Vás dovoľujú informovať o zámere vyhlásiť výzvy na mobilizáciu excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK1. K informácii o zámere je príloha.


Pridané: 14.01.2015

Výzva na predloženie žiadostí o Chartu Erasmus+ pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave

Európska komisia zverejnila novú Výzvu na predloženie žiadostí o Chartu Erasmus+ pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave (Výzva - EAC/A05/2014). Pôvodná Výzva bola vyhlásená pod číslom EAC/A03/2014 v máji 2014, vzápätí však bola v júni 2014 Európskou komisiou zrušená.

Charta Erasmus+ pre mobility v OVP je určená pre organizácie, ktoré v minulosti kvalitne organizovali mobility v OVP s cieľom rozvíjať svoje európske stratégie. Cieľom charty je zjednodušiť postupy na získanie financovania mobilít. Termín na predkladanie žiadostí je 14. máj 2015 do 18. hod. SEČ. Výzva na predloženie žiadostíPríloha 1 Výzvy - Záväzok kvalityŽiadosť o chartu v pdf formáte (on-line elektronická verzia bude dostupná v marci 2015). Inštrukcie k vypĺňaniu žiadosti. Dokumenty budú dostupné v slovenskom jazyku neskôr.

Viac tu:

http://www.erasmusplus.sk/aktuality/2014/vyzvaCharta/Vyzva_FINAL_VET%20mobility%20Charter-EAC-A05-2014-EN%20for%20translation%20R3%20changes%20again%20december%20+%2018CET%20deadline.pdf


Pridané: 14.01.2015

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovnanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovnanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2015

harmonogram vyziev NSRR_2015.xlsx


Pridané: 14.01.2015

Výzva Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1, 3.2)

Ministerstvo životného prostredia ako Riadiaci orgán pre OPŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1, 3.2)

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov.

Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-kod-opzp-po3-14-4-oc-3-1-3-2/


Pridané: 14.01.2015

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KŽP na obdobie marec 2015 – február

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že na svojom webovom sídle zverejnil indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu kvalita životného prostredia na obdobie marec 2015 – február 2016 nájdete v časti “PO 2014 – 2020/VÝZVY/Harmonogram výziev”.

Viac tu: http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Harmongram-v%C3%BDziev-OP-K%C5%BDP-03_2015-02_2016.pdf


Pridané: 14.01.2015

Aktualizácia harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2014 (aktualizácia č. 4)

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle štvrtú aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti ”Výzvy / Harmonogram výziev“.

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

Viac tu: http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Harmonogram-vyziev-OP-ZP-na-2014_aktualizacia_4_2014-11-24.pdf


Pridané: 28.12.2014

Aktualizácia harmonogramu výziev OP ŽP na rok 2014 (aktualizácia č. 4)

Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle štvrtú aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti ”Výzvy / Harmonogram výziev“.

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

Viac tu: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/


Pridané: 28.12.2014

COST výzva

COST (Európska spolupráca v oblasti vedy a techniky) je medzivládna rámec podpory spolupráce medzi vedcami a výskumníkmi v celej Európe tým, že poskytuje podporu pre sieťové činnosti vykonávané v rámci Akcie COST.

Viac tu: http://www.cost.eu/participate/open_call


Pridané: 28.12.2014

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2015

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej len „RO") plánuje v roku 2015 vyhlásiť 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

Výzva v rámci prioritnej osi 1 (opatrenia 1.1 a 1.2) bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry špecializovaných alebo všeobecných nemocníc. Z dôvodu prečerpania indikatívnych regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre špecializovaných a všeobecných nemocníc v niektorých samosprávnych krajoch, ktoré budú uvedené vo výzve.

Výzva v rámci opatrenia 2.1 prioritnej osi 2 bude určená pre vlastníkov, dlhodobých nájomcov, alebo správcov infraštruktúry polikliník a zdravotných stredísk, kde je 5 a viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Z dôvodu prečerpania indikatívnych regionálnych alokácií, budú môcť byť predmetom žiadosti o NFP iba investičné projekty v infraštruktúre polikliník a zdravotných stredísk v niektorých samosprávnych krajoch, ktoré budú uvedené vo výzve.

Viac tu: http://opz.health-sf.sk/harmonogram-vyziev/indikativny_harmonogram_vyziev_na_rok_2015


Pridané: 03.11.2014

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O VYKONÁVANIE SPRIEVODNÝCH OPATRENÍ V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ OVOCIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v zmysle §  5b nariadenia vlády č. 201/2014, v nadväznosti na čl. 3 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách v znení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 500/2014 a v súlade s Národnou stratégiou pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách – „školské ovocie“ na školský rok 2014/2015

vyzýva

žiadateľov (netýka sa schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl pre školský rok 2014/2015), že môžu predkladať žiadosti o vykonávanie sprievodných opatrení, t.j. propagačných a informačných opatrení v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2014/2015 v termíne:

od 15. októbra 2014 do 15. novembra 2014

V žiadosti na vykonávanie sprievodných opatrení budú uvedené predpokladané náklady na realizáciu činností podľa bodu 2 metodického postupu počas celého školského roka 2014/2015

Zoznam schválených žiadateľov zverejní PPA na svojom webovom sídle a zároveň zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci na vykonané sprievodné opatrenia pre všetky oprávnené subjekty.

Žiadosti sa predkladajú osobne alebo poštou na adresu Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava na predpísanom formulári žiadosti, ktorý je prílohou č. 1 k Metodickému postupu pre žiadateľov o vykonávanie sprievodných opatrení v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2014/2015.

Bližšie informácie: sekcia organizácie trhu - odbor poľnohospodárskych komodít kontakt:
Ing. Klaudia Dulíková, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 0918 612 605
Ing. Gabriela Boďová, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., tel.: 0918 612 564

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6198


Pridané: 20.10.2014

Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín.

Viac informácií na http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6196


Pridané: 20.10.2014

ZVEREJŇUJEME NOVÚ VÝZVU V PROGRAMOCH PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020

Od 15. októbra 2014 je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci programu finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií na roky 2015 - 2017.

Viac informácií na: http://www.iuventa.sk/sk/Granty/Nova-generacia-Programov-PRE-MLADEZ-na-roky-2014-2020/Vyzvy-a-formulare.alej


Pridané: 20.10.2014

Granty EHP a Nórska: Možnosť uchádzať sa o podporu realizácie bilaterálnych aktivít prostredníctvom bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014 stále otvorená!

Ak máte záujem zorganizovať podujatie, konferenciu, seminár, či workshop, alebo sa na ňom zúčastniť, prípadne vycestovať na študijnú cestu v rámci kultúrnej, environmentálnej alebo sociálnej oblasti, Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre granty EHP a Nórska otvoril dňa 1.8.2014 možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) prostredníctvom bilaterálneho fondu na národnej úrovni. Národný bilaterálny fond je otvorený do 31.1.2015, resp. do vyčerpania vyčlenených finančných prostriedkov pre jednotlivé tematické komponenty v roku 2014.

Podobná podpora realizácie bilaterálnych aktivít prostredníctvom tohto fondu bude pokračovať aj v roku 2015.

Viac informácií na: http://www.eeagrants.sk/-bilateralny-fond-na-narodnej-urovni-pre-rok-2014-otvoreny-/


Pridané: 20.10.2014

VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTÍ NA ROK 2015 A SPRIEVODCA PROGRAMOM ERASMUS+ 2015 BOLI ZVEREJNENÉ

Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami.

Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a prostredníctvom nich sa na nich aj zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania dospelých, mládeže a športu.

Termíny na predloženie žiadostí v rámci uvedenej výzvy sú dôležité predovšetkým termíny na predkladanie žiadostí:

Kľúčová akcia 1 - Mobilita jednotlivcov:

Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
4. marec 2015,
Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže
4. február 2015,
30. apríl 2015,
1. október 2015.

Kľúčová akcia 2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov:

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže
4. február 2015,
Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
30. apríl 2015,
Strategické partnerstvá v oblasti mládeže
1. október 2015,
Znalostné aliancie, Aliancie pre sektorové zručnosti
26. február 2015.

Kľúčová akcia 3 - Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže:

Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže
4. február 2015,
30. apríl 2015,
1. október 2015.

Športové akcie:

Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa týkajú výlučne Európskeho týždňa športu 2015
22. január 2015,
Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa netýkajú Európskeho týždňa športu 2015
14. máj 2015.

Všetky termíny na predloženie žiadostí sú zverejnené na webovej stránke Úradného vestníku Európskej únie.

Formuláre žiadostí

On-line formuláre žiadostí na rok 2015 neboli ešte zverejnené. Národná agentúra programu Erasmus+ bude o ich zverejnení včas informovať. Všetky potrebné informácie nájdete na našej webovej stránke.

Informačná kampaň

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spolu s národnou agentúrou Erasmus+ pre mládež a šport bude organizovať informačné semináre k Výzve 2015 (Kľúčová akcia 1 pre sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých) v dňoch 24. 11. 2014 (Bratislava), 25. 11. 2014 (Zvolen) a 26. 11. 2014 (Košice). Pozvánka spolu s registráciou na seminár bude zverejnená koncom októbra 2014.

Informačná kampaň bude pokračovať v druhej polovici januára 2015 ku Kľúčovej akcii 2 (všetky sektory). Termín bude zverejnený v decembri 2014.
Tešíme sa na stretnutie s vami pri príprave a podávaní vášho návrhu projektu na rok 2015 a radi vás podporíme informáciami a radami!


 

Pridané: 30.09.2014

Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-21DM-1402

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 23. septembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1402 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. 

Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP je 18. novembra 2014.

Viac informácií na: http://www.mhsr.sk/10979-menu/143781s


Pridané: 30.09.2014

Štartuje zamestnanecká grantová schéma - Nadácia VÚB

Do konca októbra je možné požiadať o grant na projekty v oblasti vzdelávania, voľnočasových aktivít a charity. Spolu Nadácia VÚB prerozdelí 20-tisíc eur.

Škola nás baví
Zamestnanecká grantová schéma 2015

Škola nemusí byť nudná. Môže byť miestom, kam vaše dieťa pôjde s radosťou. K tejto zmene môžete teraz prispieť aj VY. Oslovte učiteľa, riaditeľa školy, trénera, vedúceho krúžku, aby sa s vašou pomocou uchádzal o zamestnanecký grant z Nadácie VÚB. Podporíme aktivity, ktoré prispejú k modernému vzdelávaniu, aktívnemu tráveniu voľného času, rozvoju záujmov a osobnosti detí. Stačí, aby škola, základná umelecká škola, športový klub či centrum voľného času sformulovali svoj zámer do jednoduchého projektu a spoločne ste požiadali Nadáciu VÚB o podporu. Požiadať môžete tiež o grant na ľubovoľný charitatívny projekt, ktorý pomôže ľuďom v núdzi.

Výška grantu a doba realizácie projektu
Nadácia VÚB podporí celkovo cca 20 projektov v celkovej sume 20 000 eur. Maximálna výška grantu je 1 000 eur. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu. Projekty je možné uskutočniť v období február 2015 - september 2015. Finančné prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy (január 2015).

Oprávnení žiadatelia

  • príspevkové a rozpočtové organizácie (základné a stredné školy, samospráva),
  • mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
  • základné umelecké školy,
  • centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí.

Nie je možné podporiť fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.
O grant sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec skupiny VÚB, pričom cenená bude priama účasť zamestnanca pri realizácii projektu. Odporúčame vám, aby v žiadosti o grant bolo konkrétne uvedené, ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu. Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec VÚB skupiny. Nepožadujeme, aby bol formulár podpísaný zamestnancom VÚB skupiny.

Z prostriedkov Nadácie VÚB nebudú financované
- mzdy, odmeny a honoráre
- bankové poplatky
- náklady spojené s medializáciou projektu
- občerstvenie, odmeny, pitný režim

Časový harmonogram
22. september 2014 - vyhlásenie grantovej schémy
22. október 2014 - uzávierka odoslania žiadostí o grant
30. november 2014 - vyhlásenie výsledkov
január 2015 - podpis grantových zmlúv a prevod finančných prostriedkov
február - september 2015 - realizácia projektov
31. október 2015 - odovzdanie záverečných správ, vyúčtovanie

Postup pri predkladaní projektu
Registrujte sa v elektronickom formulári žiadosti o grant umiestnenom na https://nadaciavub.egrant.sk/.
Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať (i viacero osôb z jednej organizácie) a meniť jeho obsah. Po odoslaní formuláru si budete môcť svoj projekt výlučne prečítať (nie meniť jeho obsah). Do sekcie Prílohy v online formulári je potrebné priložiť:

  • oscanovaný doklad o pridelení IČO
  • kópiu výpisu z účtu (stačí hlavička, kde je zreteľne uvedený názov predkladateľa a číslo účtu)

Formulár žiadosti o grant odošlite výlučne v elektronickej forme najneskôr do 22. októbra 2014 do 24:00 hod.
FORMULÁR V TLAČENEJ VERZII NIE JE POTREBNÉ ODOSIELAŤ NA ADRESU NADÁCIE. Projekty neprijímame osobne.

Zverejnenie výsledkov hodnotenia
Žiadatelia o grant budú vyrozumení o výsledkoch grantovej schémy mailom. Zoznam podporených subjektov bude zverejnený na webovej stránke http://www.nadaciavub.sk/ najneskôr do 30. novembra 2014.

Hodnotiaci proces a kritériá
Hodnotenie projektov prebieha na dvoch úrovniach. Hodnotenie projektov uskutoční nezávislá  komisia zložená z odborníkov a zástupcu VÚB. Komisia bude hodnotiť projekty na základe zverejnených kritérií. Hodnotiaca komisia objektívne posúdi kvalitu predložených projektov a odporučí Správnej rade Nadácie VÚB žiadosti, ktoré v najvyššej miere spĺňajú kritériá grantovej schémy. Na základe týchto odporúčaní Správna rada Nadácie VÚB rozhodne o podpore projektov. Proces je definovaný tak, aby sa predišlo subjektívnemu posudzovaniu projektov. Projekty budú hodnotené podľa nižšie uvedených hodnotiacich kritérií. Kritériá majú rôznu váhu a vlastnú hodnotiacu škálu (minimum 0 - nespĺňa dané kritérium; maximum 10 - veľmi dobre spĺňa dané kritérium).


Hodnotiace kritériá

Hodnotiaca škála

Priama účasť zamestnanca VÚB skupiny do realizácie projektu

Zamestnanec VÚB skupiny je aktívne zapojený do realizácie projektu.

Min. 0
Max. 10

Kvalita projektu

Projekt je zmysluplný a pre cieľovú skupinu užitočný.

Min. 0
Max. 10

Originalita plánovaných aktivít.

Min. 0
Max. 10

Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý. Časový harmonogram je jasný a uskutočniteľný.

Min. 0
Max. 10

Efektívnosť rozpočtu

Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom.

Min. 0
Max. 10

Spolu bodov

50

Konzultácie 

Kontaktná osoba: Martina Tvrdoňová, tel: 0949 428 239, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktná osoba pre otázky technického charakteru súvisiace s prihlasovaním do systému e-grant, resp. vyplnením online formulára: Luboš Tvrdoň, tel: 0908 521 135, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Pridané: 30.09.2014

Výzva na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v odbornej gescii Sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR a v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlasuje

Výzvu na predkladanie žiadostí na zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá

Hlavný cieľ projektu: Podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v komunitných centrách.

Špecifický cieľ projektu: Komunitné centrá fungujúce jednotne podľa vytvorených Štandardov KC a metodík.

Viac tu: http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-komunitne-centra/vyzvy2/vyzva-ia-zasi-np-kc01-2014


Pridané: 22.09.2014

Program obnovy dediny 2015

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2015 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e).

Špecifikáciu činnosti v rámci Programu obnovy dediny si môžete stiahnuť (TU).

Dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2015 je možné stiahnuť aj na webovom sídle Environmentálneho fondu. (TU).

V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať všetkých potenciálnych žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2015, že usmernenie k Programu obnovy dediny pre rok 2015 spolu s formulármi bude zverejnené na webovej stránke programu www.obnovadediny.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Viac informácií na: http:// www.obnovadediny.sk


Pridané: 22.09.2014

Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-31DM-1401

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 12. septembra 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-31DM-1401 v rámci Prioritnej osi 3 – Cestovný ruch, Opatrenia 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. 

Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 11. decembra 2014.

Bližšie informácie nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

Viac tu: http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-31dm-1401/143734s


Pridané: 22.09.2014

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s nariadením vlády SR č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka ( ďalej len „nariadenie vlády“) a na základe schémy minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel, č. DM-15/2014

v y z ý v a

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadosti o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2014
(ďalej len „žiadosť“)

v termíne od 8.9.2014 do 10.10.2014

na podporné opatrenie podľa § 7 nariadenia vlády

Žiadosť sa predkladá poštou alebo osobne na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy, kompletne so všetkými povinnými prílohami.

Žiadatelia z okresov patriacich do pôsobnosti bývalého RP PPA Bratislava (Bratislava I – V, Malacky, Pezinok, Senec) predkladajú žiadosť na adresu :

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci
Odbor štátnej pomoci
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Viac tu: http://www.apa.sk/index.php?navID=27&id=6142


Pridané: 22.09.2014

Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č.543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 a na nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami  a na delegované nariadenie Komisie č. 949/2014 zo 4. septembra 2014, ktorým sa stanovuje dočasné mimoriadne opatrenia pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov formou predĺženia obdobia verejnej intervencie pre maslo a sušené odstredené mlieko v roku 2014

O Z N A M U J E

že sa predlžuje  termín predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a sušeného odtučneného mlieka osobne, poštou alebo kuriérom, a to: do 31.12.2014 na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava.

Bližšie informácie môžete získať priamo na odbore poľnohospodárskych komodít, sekcie organizácie trhu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Metodické postupy pre intervenčný nákup masla a intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka sú uverejnené v zložke Organizácia trhu\ Živočíšne komodity\ intervencia masla resp. intervencia SOM.

Kontakt
Ing. Ondrej Kardelis
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
č. tel.:  0918612451

Ing. Miroslava Stachová
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
č. tel. :  0915762130


Pridané: 03.09.2014

Poskytovanie informácií v súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPŽP

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo časť Výzvy – Aktuálne výzvy o možnostiach poskytovania informácií v súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Viac informácií na: http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/


Pridané: 03.09.2014

Podnikateľský nápad roka 2014

Združenie mladých podnikateľov Slovenska pripravilo pre vás 330 000 € na rozbeh podnikania! Nepremeškajte príležitosť naštartovať váš startup a prihláste sa do 30. septembra 2014

Združenie mladých podnikateľov Slovenska vyhlasuje súťaž Podnikateľský nápad roka 2014

Čo je Podnikateľský nápad roka

Združenie mladých podnikateľov Slovenska vyhlásilo tretí ročník Podnikateľského nápadu roka. Ide o súťaž, ktorá má identifikovať a oceniť inovatívne podnikateľské nápady mladých ľudí a prispieť k ich premene na úspešné podnikanie. Podnikateľský nápad roka 2014 sa koná pod záštitou Ministerstva financií SR a podporujú ho špičkové spoločnosti z oblasti reklamy, telekomunikačného, poradenského a finančného sektora.

Kto sa môže prihlásiť do Podnikateľského nápadu roka 2014

Prihlásiť sa môže podnikateľ aj nepodnikateľ, ktorého vek je viac ako 18 a menej ako 40 rokov s akýmkoľvek podnikateľským nápadom, ktorý do konca roka 2012 nebol v navrhovanej podobe uvedený na trh.

Čo môžete získať v Podnikateľskom nápade roka 2014

Na základe rozhodnutia poroty budú udelené nasledovné ocenenia:

    Podnikateľský nápad roka 2014 pre najlepší podnikateľský nápad

    Orange StartApp pre najlepší startup v oblasti aplikácií

    Regionálny nápad roka pre najlepší nápad z východného, stredného a západného Slovenska

Na základe hlasovania verejnosti bude udelené ocenenie Populárny nápad roka 2014. Viac informácií o tom, čo môžu ocenené nápady získať nájdete na nasledujúcom linku TU.

Ocenený Podnikateľský nápad roka 2014 má možnosť získať:

    Investíciu z venture fondu J&T Ventures do výšky 300 000 EUR

    Právne poradenstvo od Kinstellar do výšky 10 000 EUR

    Daňové a ekonomické poradenstvo od BMB Leitner do výšky 10 000 €

    Služby reklamnej agentúry dvadsaťročia - Wiktor Leo Burnett do výšky 10 000 €

Ocenený Orange StartApp má možnosť získať:

    účasť v partnerskom programe Orange na podporu startupov orangepartner.com

    pomoc s propagáciou a distribúciou služby/aplikácie s využitím kanálov Orange Slovensko, a.s. (SMS, email, Orange Go...) v hodnote 30 000 €

    balík telekomunikačných služieb od Orange Slovensko, a.s. do výšky 1 200 €

Aj pre ďalších ocenených je pripravená podpora pri rozbehu podnikania. A v neposlednom rade všetci finalisti získajú spätnú väzbu od kredibilnej poroty -  od ľudí, ktorí biznisu rozujemú.

Ako a dokedy sa prihlásiť do Podnikateľského nápadu roka 2014

Stačí vyplniť on-line prihlášku, ktorá pozostáva z písomných informácií o tebe a o nápade a z prezentačného videa. Uzávierka prihlášok je 30. septembra 2014!


Pridané: 03.09.2014

Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásuje dňom 1. augusta 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma pomoci de minimis), ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 140/2014 dňa 23. júla 2014.

Oprávnenými projektmi sú projekty neinvestičného charakteru, zamerané na vzdelávanie, prezentáciu klastrových organizácií a ich členov v Slovenskej republike a v zahraničí prostredníctvom účasti na informačných podujatiach a výstavách, tvorbu spoločnej expertnej bázy, technologických máp, stratégie, expertné činnosti a zabezpečenie účasti klastrových organizácií v medzinárodných projektov a sieťach.

Výška dotácie je max. 70 % oprávnených výdavkov projektu. Prijímateľ musí spolufinancovať riešenie z vlastných zdrojov vo výške 30 %.

Žiadosti o dotácie vo výške 10 až 20 tisíc EUR môžu priemyselné klastrové organizácie predkladať na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru SIEA), ktorá je vykonávateľom schémy pomoci, v termíne do 2. septembra 2014.

Viac informácií na: http://www.economy.gov.sk/10922-menu/143480s


Pridané: 03.09.2014

Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“), v nadväznosti na Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie pre školský rok 2014/2015 v znení dodatku č. 1/2014

vyzýva

schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015 na predloženie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci (ďalej len „žiadosť“) a súvisiacich príloh v termíne od 2. septembra 2014 do 30. septembra 2014.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre školský rok 2014/2015 poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor poľnohospodárskych komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Viac informácií na: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6138


Pridané: 03.09.2014

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY NA ZÁKLADE DOČASNÉHO OPATRENIA PRE SEKTOR OVOCIA A ZELENINY

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava,

v y z ý v a

všetkých žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory (ďalej len „žiadateľ“) na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny, aby podľa článku 78 a 85 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 predložili oznámenie o zámere vykonať činnosti: stiahnutie z trhu, zelený zber / neuskutočnenie zberu (Príloha č. 2) pre nasledovné produkty: rajčiaky, mrkva, kapusta, sladké papriky, karfiol, brokolica, uhorky, huby rodu Agaricus, jablká, hrušky, slivky, bobuľové ovocie, čerstvé stolové hrozno, kivi

a to vždy minimálne 24 hodín pred uskutočnením plánovaných činností v období
od 3. septembra 2014 do 30. novembra 2014
a
a operácie stiahnutia z trhu pre broskyne a nektárinky v období
od 3. septembra 2014 do 30. septembra 2014.

V prípade, že žiadatelia zrealizovali uvedené činnosti v období od 18. augusta, resp. 11. augusta 2014 v prípade broskýň a nektáriniek 2014 do 3. septembra 2014 je potrebné ich tiež oznámiť na platobnú agentúru z dôvodu kontroly do 4. septembra 2014.

Činnosti na stiahnutie z trhu (bezplatná distribúcia a iné miesta určenia - kompostovanie, biologické odbúravanie, skrmovanie alebo iná forma likvidácie) a zelený zber / neuskutočňovanie zberu budú podliehať kontrolám na mieste zo strany platobnej agentúry, prípadne Štátnej veterinárnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) v prípade operácií stiahnutia z trhu.

Preto je potrebné zasielať oznámenie o plánovaných opatreniach v elektronickej forme podľa prílohy č. 2 tejto výzvy na všetky uvedené e-mailové adresy:    
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

V prípade operácií stiahnutia z trhu navyše na e-mailové adresy:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bližšie informácie o mimoriadnych opatreniach, sadzbách finančnej pomoci zo zdrojov EÚ a ostatné podmienky budú zverejnené v Metodickom postupe pre žiadateľov o mimoriadnu podporu na základe dočasného opatrenia pre sektor ovocia a zeleniny.

Platobná agentúra zároveň

vyzýva

žiadateľov na zaslanie oznámení o vykonaných činnostiach v rámci operácií stiahnutia z trhu, zelený zber / neuskutočnenie zberu (Prílohy č. 3.-5.) najneskôr každý pondelok do 9.00 hod za obdobie od pondelka do stredy predchádzajúceho týždňa a každý štvrtok do 9.00 hod za obdobie od štvrtka do nedele predchádzajúceho týždňa v elektronickej forme  na všetky nasledovné mailové adresy:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
a v prípade opatrení realizovaných v období pred zverejnením tejto výzvy, t.j. od 18. augusta, resp. 11. augusta 2014 do 3. septembra 2014 zaslať oznámenie do štvrtka 4. septembra 2014 do 9.00 hod.

Ďalšie pokyny pre žiadateľov budú zverejňované priebežne.

V prípade, že žiadateľ nezašle platobnej agentúre požadované oznámenia v uvedených termínoch, podpora mu nebude poskytnutá.

Viac informácií na: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6139


Pridané: 01.08.2014

1 milión eur na diverzifikáciu ponuky produktov cestovného ruchu

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) zverejnila výzvu, ktorej cieľom je podporiť diverzifikáciu ponuky produktov cestovného ruchu a služieb, rovnako ako zvýšenie rozvoja trvalo udržateľného cestovného ruchu v Európe. Všeobecným cieľom tejto iniciatívy je podporiť konkurencieschopnosť európskeho odvetvia cestovného ruchu podporou diverzifikácie dodávok turistických služieb a produktov. Návrhy projektov by sa mali zamerať na podporu udržateľných medzinárodných produktov cestovného ruchu (napr. trasy, cestovné denníky, chodníky, ponuka cestovného ruchu a pod.) v športových a wellness aktivitách vo vzťahu k pobrežnej, námornej, horskej alebo vidieckej turistike.

Oprávnení žiadatelia musia byť z členských krajín EÚ a/alebo z krajín zapojených do programu COSME v súlade s článkom 6 nariadenia o COSME. Návrhy by mali byť prezentované konzorciom pozostávajúcim z minimálne 5 právnických osôb, ktoré pochádzajú z aspoň 4 členských krajín EÚ alebo krajín zapojených do programu COSME.

Uzávierka pre elektronické podanie je 07.10. 2014 17,00 hod. (bruselského času).

Celkový rozpočet určený na spolufinancovanie projektov sa odhaduje na 1.000.000 €. Maximálna výška grantu bude 250.000 € na projekt.
Viac informácií na: http://ec.europa.eu/easme/sustainable-tourism-products_en.htm


Pridané: 20.07.2014

Ďalšia výzva na poskytnutie grantov zo Švajčiarska zverejnená

Slovenskí vedci sa môžu uchádzať o grant na realizáciu projektov v rámci programu vedeckej spolupráce medzi východnou Európou a Švajčiarskom SCOPES 2013-2016. Urobiť tak môžu do 15. novembra 2014 vďaka vyhlásenej výzve na podávanie projektov v rámci schémy Inštitucionálne partnerstvá. Cieľom tejto schémy je prispieť k štrukturálnemu rozvoju a modernizácii výskumných a vzdelávacích inštitúcií vo východnej Európe.

 Zverejnená výzva je určená výskumným pracovníkom pôsobiacim vo výskumných inštitúciách vo Švajčiarsku a v krajinách východnej Európy, západného Balkánu a štátoch bývalého Sovietskeho zväzu. Hlavný žiadateľ musí byť zamestnaný vo švajčiarskej výskumnej inštitúcii, pričom žiadosť musí byť podaná elektronicky švajčiarskym hlavným žiadateľom prostredníctvom webového portálu http://www.mysnf.ch/.
Ďalšie informácie o programe spolupráce a podmienkach aktuálnej výzvy sú zverejnené na webovej stránke Švajčiarskej národnej nadácie pre vedu http://www.snf.ch/
Vyhlasovateľom výzvy je Švajčiarska národná nadácia pre vedu (SNSF), ktorá v spolupráci so Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu implementuje program vedeckej spolupráce medzi východnou Európou a Švajčiarskom SCOPES 2013-2016 (s celkovým rozpočtom 16. mil. švajčiarskych frankov), a to od roku 1990. Ide o vyhlásenie v poradí už druhej výzvy, prvá výzva na podávanie návrhov projektov bola otvorená v termíne od 20. marca do 20. septembra 2013.


Pridané: 20.07.2014

Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu

Prioritná os: 1. Infraštruktúra vzdelávania

Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Dátum platnosti: od 3. 7. 2014 do 3. 10. 2014

Kód vyzvy: ROP-1.1-2014/01

Výzva školy ROP - 1.1-2014-01.doc

Príloha č. 1 - Vzor žiadosti o NFP.doc

Príloha č. 2 - Zmluva o NFP.zip

Príloha č. 3 - Opis projektu.xls

Príloha č. 4 - Číselník oprávnených výdavkov.xls

Príloha č. 5 - Finančná analýza.xls

Príloha č. 6 - Formulár k prílohe žiadosti o NFP 14.docx

Príloha č. 7 - Informácia o inkluzívnom vzdelávaní.docx

Príloha č. 8 - Sociálny aspekt vo VO.zip

Viac informácií na: http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=55


Pridané: 20.07.2014

Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-21DM-1401

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 24. júna 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom KaHR-21DM-1401 v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
Uzávierka I. kola prijímania žiadostí o NFP je 16. septembra 2014.

Viac informácií na:  http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-21dm-1401/143278s.


Pridané: 20.07.2014

Európa pre občanov 

Opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti

Cieľom akcie 2  je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.

Prioritnými témami (nie však exkluzívnymi) pre rok 2014 sú:

voľby do Európskeho parlamentu a aktívna účasť občanov na demokratickom živote EÚ

prehlbovanie debaty o budúcnosti EÚ.

Uzávierky pre rok 2014:

1. september 2014 (začiatok projektu by sa mal uskutočniť medzi 1. septembrom 2014 až 31. januárom 2015) *

Pozor zmena

* týka sa termínu uzávierky v roku 2014. Táto bola preložená z dôvodu možnosti lepšej prípravy na 1. septembra 2014.

Ďalšie informácie:

Kto môže žiadať?

mimovládne neziskové organizácie, vzdelávacie, kultúrne alebo vedecké inštitúcie, v projetkoch môžu byť obsiahnuté aj samosprávy(nie však ako žiadajúce organizácie)

Koľko má mať projekt partnerov?

Projekt by mal zahŕňať organizácie/inštitúcie minimálne z troch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

Maximálna výška grantu: 150 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

Viac informácií na:  http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-3/


Pridané: 20.07.2014

Vyšegrádsky fond - Malé granty

1.kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie)

2.vedeckej výmeny a výskumu (napr.

konferencie, publikácie)

3.vzdelávania (semináre, letné školy)

4.výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež)

5.cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc)

6.podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy)

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  640 000 EUR

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 EUR

Uzávierka prijímania žiadostí:

1. september, 1. december 2014

Viac informácií na:  http://visegradfund.org/grants/small_grants/


Pridané: 20.07.2014

Vyšegrádsky fond - Štandardné granty

1.kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie)

2.vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie)

3.vzdelávania (semináre, letné školy)

4.výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež)

5.cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc)

6.podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy)

Plánovaná výška prostriedkov na rok : 2 200 000 EUR

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 10 0000 - 15 000 EUR

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. september 2014

Viac informácií na:  http://visegradfund.org/grants/standard_grants/


Pridané: 20.07.2014

Oznámenie PPA č. 113 zo dňa 15.07.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34 – aktualizácia č. 2)

Pôdohospodárska platobná  agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že po súhlase MPRV SR, aktualizovala v časti: PPA / Projektové podpory  / PRV 2007-2013  / Výzvy  / Opatrenie 1.2.  / Výzva č. 2014/PRV/34 „Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva Časť: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov."

Aktualizácia sa týka predĺženia termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nasledovne: v termíne  od 21.7.2014 do 28.8.2014.

Viac informácií na: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6113


Pridané: 20.07.2014

Oznámenie PPA č. 114 zo dňa 15.07.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 2)

Pôdohospodárska platobná  agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že po súhlase MPRV SR, aktualizovala v časti: PPA / Projektové podpory  / PRV 2007-2013  / Výzvy  / Opatrenie 1.1.  / Výzva č. 2014/PRV/35 „Výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem."

Aktualizácia sa týka predĺženia termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku nasledovne: v termíne  od 11.08.2014 do 19.09.2014.

Viac informácií na: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6115


Pridané: 20.07.2014

Aktualizácia Harmonogramu výziev na rok 2014 č. 3

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle tretiu aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti ”Výzvy / Harmonogram výziev“.

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev je orientačná a môže sa počas vyhlásenia výzvy, ako aj po jej uzavretí odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, resp. prekročená. Riadiaci orgán zároveň plánuje využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.

Uvedené znamená, že Riadiaci orgán si, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, ponecháva právo zvýšiť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v príslušnej výzve.

Viac informácií na: http://www.opzp.sk/vyzvy/harmonogram-vyziev/


Pridané: 20.07.2014

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, kód výzvy OPŽP-PO3-14-3.

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Operačný cieľ 3.1: OCHRANA OVZDUŠIA

Výzva s kompletnou dokumentáciou sa nachádza v časti Výzvy/Aktuálne-výzvy/

Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev sa môže v čase vyhlásenia výzvy odlišovať od výšky finančných prostriedkov uvedených pre príslušnú výzvu v zverejnenom Harmonograme výziev.

S ohľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 bude riadiaci orgán vykonávať úpravy indikatívnej  výšky finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci jednotlivých výziev  v nadväznosti na postupné uvoľňovanie nevyčerpaných a ušetrených finančných prostriedkov.

Riadiaci orgán predpokladá  postupné navyšovanie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vo zverejnených výzvach tak, aby bola výška alokácie na príslušnú výzvu uvedená v zverejnenom Harmonograme výziev dosiahnutá, prípadne prekročená. Zároveň plánuje Riadiaci orgán využívať inštitút „zásobníka projektov“, ktorý je ustanovený v §14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskych spoločenstiev v znení neskorších predpisov

Viac informácií na:  http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-c-opzp-po3-14-3-z-18-jula-2014/


Pridané: 28.02.2014 21:13:24

Aktualizácia Harmonogramu výziev na rok 2014 č. 1

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle Aktualizáciu HARMONOGRAMU VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP na rok 2014, ktorú nájdete v časti  ”Výzvy / Harmonogram výziev“.

Viac informácií na: http://www.opzp.sk/vyzvy/harmonogram-vyziev/harmonogram-vyziev-op-zp-na-2014_aktualizacia/

 

 

Výzvy 2018/2019 | Výzvy 2017 | Výzvy 2016 | Výzvy 2015 | Výzvy 2014